Land Passport

OPŠTA PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI „LAND LOYALTY POGRAM“

1. OPŠTE ODREDBE

 

1.1. Ova opšta pravila programa lojalnosti „LAND LOYALTY PROGRAM - LAND PASSPORT  (u daljem tekstu: „Pravila“) regulišu realizaciju programa lojalnosti pod nazivom „LAND LOYALTY PROGRAM - LAND PASSPORT“ koji sprovodi „STKR LAND KOZIĆ DRAGAN PREDUZETNIK ZRENJANIN“(u daljem tekstu: „Program lojalnosti“).

 

1.2 STKR LAND KOZIĆ DRAGAN PREDUZETNIK ZRENJANIN je provajder Programa lojalnosti (u daljem tekstu: „Provajder“).

 

1.3. Program lojalnosti predstavlja poseban poslovni odnos između Provajdera i njegovih kupaca koji su registrovani članovi u Programu lojalnosti (u daljem tekstu: „Članovi“), u vezi sa kojim se, pored opštih uslova poslovanja Provajdera, primenjuju i ova Pravila.

 

1.4. Program lojalnosti ima za cilj uspostavljanje dugoročnog odnosa Provajdera sa svojim kupcima koji registrovanim članovima kao učesnicima u Programu lojalnosti, omogućava ostvarivanje posebnih pogodnosti za kupovinu roba/usluga Provajdera, zasnovanih na lojalnosti Članova.

 

1.5. Član može postati svako fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje uspešnim popunjavanjem registracione forme (u daljem tekstu: „Pristupnica“) na sajtu www.land.rs  svim neophodnim podacima ili registracione forme na Land Passport mobilnoj aplikaciji i saglasi se sa Pravilima. Provajder zadržava pravo da odbije registraciju Člana i pristupanje Programu lojalnosti bilo kom licu, po sopstvenoj diskrecionoj odluci.

 

1.6. Provajder može u svakom momentu obustaviti dalju realizaciju Programa lojalnosti, izmeniti ili staviti van snage Pravila, bez bilo kakvih obaveza prema Članovima, o čemu će Članovi biti obavešteni putem isticanja obaveštenja na web sajtu: www.land.rs i/ili slanjem obaveštenja na email adresu Članova navedenu u Pristupnici.

 

1.7. Članovi koji nisu imali kupovina duže od 12 meseci, mogu biti isključeni iz Programa lojalnosti putem deaktivacije naloga usled nekorišćenja, čime prestaju i važenje njihovih eventualnih akumuliranih benefita.

 

1.8. Prijavu zloupotreba, reklamacije u vezi sa Programom lojalnosti, zahtev za brisanje iz članstva, kao i odgovore na sva pitanja vezana za realizaciju Programa lojalnosti, Član može dobiti putem telefona: 063/606207 radnim danima u vremenu od 08h pa do 16h, ili slanjem email-a na adresu  info@landzrenjanin.rs.

2. PROGRAM LOJALNOSTI – RANGOVI I POENI

 

2.1. Učešćem u Programu lojalnosti, Članovi stiču mogućnost na ostvarivanje popusta i sakupljanje bonitetnih poena (u daljem tekstu "Pečat" -a)  prilikom kupovine robe u online prodavnici Provajdera koja se nalazi na adresi: www.land.rs,  kao i na adresi u prodajnom objektu "Land" u TC Big, Bagljaš 5 u Zrenjaninu. 
S
vakom kupovinom Članovi sakupljaju pečate, pri čemu, na svakih 120 RSD kupovine, Član dobija po 1 pečat.
Broj ukupno sakupljenih pečata razvrstaće korsnike u različite Rangove, a svaki Rang nosi različit % popusta.

2.2. Rangovi i kvalifikacioni uslovi za Rangove su sledeći

 

KONZUL  – Članovi dobijaju automatski ovaj rang nakon registracije u Program lojalnosti

AMBASADOR –  status koji Član ima kada na svom saldu ima između 300 i 799 pečata akumuliranih u poslednjih 365 dana

PREDSEDNIK -  status koji Član ima kada na svom saldu ima između 800 i 1499 pečata akumuliranih u poslednjih 365 dana

VIP  status koji Član ima kada na svom saldu ima između 1500 pečata akumuliranih u poslednjih 365 dana

Proračun Rangova se vrši automatski svakom kupovinom i/ili svakog dana.

 

Svaki Rang ima različit procenat popusta na ukupan račun.

KONZUL – 5 % popusta

AMBASADOR10 % popusta

PREDSEDNIK15 % popusta

VIP  20 % popusta

Pripadajući % se primenjuje na konačan iznos kupovine koju Član zaista plaća nakon primene svih redovnih i/ili vanrednih akcijskih sniženja.

Ukoliko je popust po osnovu neke tekuće akcije veći od popusta na koje  stiče pravo sa pripadajućim statusom, Članovima će biti primenjen veći popust.

 

2.3. Rok važenja svakog pojedinačnog pečata je 365 dana od momenta generisanja.
Rekalkulacija se vrši na dnevnom nivou i istekom pečata Član može izgubiti postojeći Rang i preći u prethodni sa nižim %, osim u slučaju Ranga Konzul.

 

2.5. Provajder zadržava pravo na kreiranje specijalnih promotivnih akcija koje Korisnicima programa lojalnosti  omogućavaju ostvarivanje dodatnih popusta.

 

3. ZAVRŠNE ODREDBE

 

3.1. Ova Pravila stupaju na snagu 01.03.2022.. godine i primenjuju na sve Članove i do izmene Pravila, donošenja novih ili stavljanja van snage Pravila.

 

3.2. U slučaju izmene ili donošenja novih Pravila, odnosno stavljanja van snage Pravila, prekida i obustave realizacije Programa lojalnosti, kao i privremenog ili trajnog isključenja Članova iz Programa lojalnosti, Provajder nema bilo kakve obaveze prema Članovima, uključujući ni obaveze po osnovu prikupljenih pečata, niti po bilo kom drugom osnovu.

 

3.3. Za rešavanje sporova između Provajdera i Članova u vezi sa Programom lojalnosti, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zrenjaninu, primenjujući pravo Republike Srbije.

 

LAND PASSPORT
Loyalty Club

Registruj se i osvoji nagrade!

Kako do poena

Pogledaj na koji način možeš da sakupiš i potrošiš svoje poene.
Kako zaraditi poene
Kako potrošiti poene